PERSONAL    RESUME

教育背景

   黑龙江东方学院——食品科学与工程专业——本科

      北京农学院   ——食品加工与安全专业——硕士研究生

专业技能

                        语言能力:CET4、有较强的读写能力,能够翻译专业领域文献。

                         计算机能力:计算机等级二级证书,熟练掌握Office办公软件。

  •      民族:汉族
  •      籍贯:黑龙江省
  •      生日:2000年6月7日
  •   Email:suxingyue2000@163.com

研究方向

等离子体保鲜技术